امروز ۳ بهمن ۱۳۹۶
نوشته شده در ۱۹ تیر ۱۳۹۶، توسط: ، سرویس: ادارات، بازار کار، خبر، بازدید: 422 views

آگهی مناقصه پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گراش

هفت‌برکه (گریشنا): پیمانکاران تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند که در مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر گراش شرکت کنند. مبلغ این مزایده ۳۰۴ میلیون تومان است.

این آگهی در شماره تیرماه نشریه افسانه گراش منتشر شده است.

آگهی مناقصه

شهرداری گراش به استناد بودجه سال ۹۶ خود قصد واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز شهری را از طریق مناقصه به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط دارد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به‌ عمل می‌آید ضمن بازدید از شهر و مطالعه دقیق مشخصات اجرای کار با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

۱-مبلغ مورد مناقصه ۳ میلیارد و چهل میلیون ریال به صورت ماهیانه می‌باشد. (شامل ۱۲۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال خدمات شهری و ۱۷۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال فضای سبز و سایر)

۲-ارائه صلاحیت معتبر با موضوع مناقصه از اداره کار واموراجتماعی الزامی است.

۳-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۴-پیشنهاد دهندگان می‌بایست مبلغ ۵% برآورد را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۲۰۰۶ نزد بانک  ملی شعبه بلوار معلم اقدام و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۵-شهرداری به پیشنهاد‌های مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانتنامه یا فیش بانکی ترتیب اثر نخواهد داد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷-هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب به  نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸-تمامی اسناد مناقصه و محاسبه فرم پیشنهاد قیمت و کلیه اوراق می‌بایست به امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده وهمراه پیشنهاد قیمت تسلیم امور مالی شهرداری شود.

۹-ارائه مبلغ پیشنهاد می‌بایست به صورت ماهیانه با درنظر گرفتن کلیه هزینه‌ها واحتمالات افزایش مبلغ سال جاری و سال بعدی صورت پذیرد.

۱۰-کلیه کسورات قانونی شامل (حق بیمه، تامین اجتماعی، مالیات وغیره) به جز ارزش افزوده برعهده پیمانکار می‌باشد.

نوبت اول آگهی: ۱۷ تیرماه ۹۶

نوبت دوم آگهی: ۲۴ تیرماه ۹۶

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۳۱ تیرماه ۹۶

ارسال مطلب به دوستان ارسال مطلب به دوستان Print This Post Print This Post