امروز ۳ بهمن ۱۳۹۶

پُرسه و فاتحه

پُرسه کلمه‌ای پارسی به معنای سوگواری کردن است که در گراشی به کار می‌رود. در این صفحه اسامی افراد درگذشته به ترتیب تاریخ درج می‌شود. هر گاه به این صفحه سر زدید یاد رفتگان را با فاتحه‌ای گرامی دارید.

۱۰ تیرماه – ناهید آتش‌افروز – سرطان ریه – جعفرآباد (خبر در گریشنا)

اسفند ۱۳۹۲

۴ اسفند- عزیز زمانی گراشی- ۵۰ ساله- بر اثر صدمات ناشی از جسم سخت. (خبر در گریشنا)

بهمن‌ماه ۱۳۹۲

۲۷ بهمن- اسدالله حجازی- فرزند محمدرضا- ۶۵ ساله – به علت ایست قلبی

۲۳ اسفند- علی نظری فرزند محمد- ۵۸ ساله- به علت MI

۲۲ بهمن- رقیه مشتاقی فرزند محمد- ۹۵ ساله- به علت MI -دفن در بقعه پیر پنهان

۷ بهمن- شیخ عبدالله زاهدی گراشی- فرزند زینل‌العابدین- ۸۰ ساله: ساکن محله بیدله و راننده تاکسی تلفنی

دی‌ماه ۱۳۹۲

دارالسلام

نعمت‌الله استوار، فرزند محمدحسن، ۶۰ساله، عفونت شدید

یوسف قادری‌نسب، فرزند احمد، ۴۹ساله، ایست قلبی تنفسی

علی شکاری، فرزند حسن، ۷۲ساله، سرطان ریه

بیگ‌زاده‌خانم پورشمسی، فرزند رجب، ۹۱ساله، Septic shock

زیبده باقرزاده، فرزند حسین، ۹۳ساله، ایست قلبی تنفسی

باباعلی بمان‌پور، فرزند بمان‌علی، ۹۹ساله، ایست قلبی

قربان چوپانی، فرزند حسین، ۸۸ساله، ایست قلبی

میرعبدالحسین میرزمانی، فرزند میرعبدالله، ۸۸ساله، CVA

نساء آهن‌زاده، فرزند زینل، ۸۸ساله، سکته قلبی

احمد تابه‌زر، فرزند علی، ۵۴ساله، عفونت ریه

علیرضا حیدری، فرزند غلامعباس، ۴۱ساله، سرطان ریه

فرهاد شیری، فرزند ابوالحسن، ۶۸ساله، سرطان

دارالرحمه

شهربان فیوضات، فرزند زینل، ۸۸ساله، CVA

آهن راستگو، فرزند غلامعباس، ۸۸ساله، سکته قلبی

کاظم عسکری، فرزند حسین‌علی، ۵۵ساله، سکته قلبی

محمدرضا حسینا، فرزند عباس، ۳۹ساله، تحت بررسی

اسدالله امانی گراشی، فرزند اسکندر، ۷۵ ساله، Septic shock

سکینه عباسی، فرزند عباس، ۷۲ساله، تومور مغزی

حمیده حسین‌زاده، فرزند حسن، ۷۷ساله، CAD

زینب حامل، فرزند زینل، ۸۱ساله، CVA

میرزا حسین‌علی قنبری، فرزند قنبر، ۸۴ساله، بیماری قلبی

غلام قنبری، فرزند احمد، ۸۸ساله، نارسایی حاد کلیه

حاجی افگار، فرزند عبدالله، ۸۷ساله، سکته مغزی